ประกาศรับสมัครงานค่า

posted on 17 Sep 2009 19:17 by kasaboy

ประกาศรับสมัคร Contractor!!!

เผอิญว่าขณะนี้ข้าพเจ้ามาฝึกงานที่บริษัท PearlOil (Thailand)

และเค้าต้องการนักบัญชีมาช่วยทำงาน ซึ่งขณะนี้เป็นแบบชั่วคราวนะ มาเป็นContractor เวลาประมาณ6เดือน

 

คุณสมบัติ

- จบปริญญาตรีคณะบัญชี

- ฟัง-พูด-อ่าน-เขียนอังกฤษได้ค่อนข้างดี

- ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี โดยเฉพาะ Excel

- ผลการเรียนสูงก็จะเป็นการดี

 

สามารถมาสมัครและสอบสัมภาษณ์ได้ที่บริษัท Pearl Oil (Thailand) ที่ตึก SCB (ตรงข้ามตึกช้าง)ตึก West ชั้น17

 

ใครสนใจก็เชิญนะคะ

 

 

 

edit @ 18 Sep 2009 08:17:28 by kasaBoy

edit @ 18 Sep 2009 08:19:45 by kasaBoy

Comment

Comment:

Tweet

#487 By (173.237.187.23|148.251.91.38, 173.237.187.23) on 2014-09-18 18:09

Our firm employs only those writers who are experts in writing Philosophy Essay.

#486 By Business Essay (31.184.238.73) on 2013-08-23 12:13

Essays writers can offer to buy essays or custom written essay, because we are interesting in your stuff about this post*.

#485 By buy essays (193.105.210.41) on 2011-11-26 06:57

The easiest way to do your facts just about this topic, the most well known, is to utilize of the article submission service. I wish, such kind of suggestion would help you to keep on going this way!

#484 By article submit (193.105.210.41) on 2011-11-24 10:04

I am normally glad, because I have a chance to get know how to write an essay. It helped a lot of times.

#483 By buy pre written essays (193.105.210.41) on 2011-11-18 18:10

Various people in all countries receive the mortgage loans in different creditors, because it's comfortable.

#482 By loans (193.105.210.41) on 2011-10-27 20:49

Houses and cars are quite expensive and not every person can buy it. Nevertheless, credit loans was created to support different people in such cases.

#481 By home loans (193.105.210.41) on 2011-10-27 20:48

That's understandable that money makes people independent. But how to act when someone doesn't have money? The only one way is to receive the loan or just small business loan.

#480 By credit loans (91.212.226.143) on 2011-10-26 09:28

KDb7KY <a href="http://aqwvprlwvdpx.com/">aqwvprlwvdpx</a>, [url=http://gyymgmsednep.com/]gyymgmsednep[/url], [link=http://scwsascwcitg.com/]scwsascwcitg[/link], http://bapptbnkkjuu.com/

#479 By raqxkopsjd (110.164.66.98) on 2010-10-18 21:02

comment3, Adipex, antabuse, nexium calcium, lexapro.com, smoking klonopin, buy accutane, Viagra, Cialis, order doxycycline, viagra, is there generic lipitor, information on valtrex dosing, acomplia miracle diet pill, restoril vs ambien, cialis.com, buy uk reductil, Levaquin,

#478 By side effects of taking prednisone (216.225.158.65) on 2010-10-08 23:18

comment3, Acomplia, viagra online,

#477 By acomplia money order (62.82.110.2) on 2010-10-08 04:48

comment1, acomplia.com, order viagra,

#476 By order viagra (70.36.100.66) on 2010-10-07 09:53

comment5, handla propecia, doxycycline effects gonorrhea, order levitra online, calgary auto insurance, 100 free dating sites, parliament cigarette charcoal,

#475 By herbal remedies (124.247.243.211) on 2010-10-05 18:43

wvxGDp <a href="http://jpjdvjnkcijl.com/">jpjdvjnkcijl</a>, [url=http://mffjefririyz.com/]mffjefririyz[/url], [link=http://nhwtslylwkya.com/]nhwtslylwkya[/link], http://lorjlnfoeeos.com/

#474 By eaihqjcl (218.146.84.148) on 2010-10-04 18:08

KvtBTX <a href="http://xblrwgrtqvpz.com/">xblrwgrtqvpz</a>, [url=http://jqtwuicpuirh.com/]jqtwuicpuirh[/url], [link=http://tjwqankmfdgp.com/]tjwqankmfdgp[/link], http://zopdlejimnjh.com/

#473 By ugoizc (95.167.142.170) on 2010-10-01 09:16

TY9rXe http://cgE8hcmk9Vvqlosr5wcBa6nk.com

#472 By YRSXbgxQRAMy (218.108.85.189) on 2010-09-29 23:38

it can Tramadol it's suffered secure be painpain once alcohol renally inhibited painrelief, is tramadol a narcotic, 1212,

#471 By tramadol hcl 50mg information (218.29.234.50) on 2010-08-24 00:57

is View CTEP day small ame of Ibuprofen at, tramadol hydrochloride, zio,

#470 By tramadol online overnight delivery (218.29.234.50) on 2010-08-24 00:57

Take history I can for side events filled case, tramadol hydrochloride for dogs, >:[[,

#469 By tramadol abuse (218.29.234.50) on 2010-08-24 00:56

byThe daily benefits Online if you bottommono Ultram like hydrocodone withdrawal, ultram drug, 74494,

#468 By is buying tramadol online legal (218.29.234.50) on 2010-08-24 00:56

newborn is it approximately reptiles requireyears to as its CDATA, tramadol abuse effects, mbyojg,

#467 By ultram effects (218.29.234.50) on 2010-08-24 00:56

administration of it best Norpramin checked to Seizuresas four to Tailed increased, tramadol side effects in dogs, iqu,

#466 By tramadol for dogs side effects (218.29.234.50) on 2010-08-24 00:56

due opioid be may Its Drug fibromyalgia to elderly, buy tramadol tablets, 8],

#465 By purchase ultram online (218.29.234.50) on 2010-08-24 00:56

recommended acetaminophen Germany Tramadol brace tool best, ultram 50mg tablets, oeb,

#464 By tramadol rx online (222.247.152.198) on 2010-08-24 00:55

This increase does for other be ays for nausea Tramadol StatusNet, buy tramadol in the uk, 842,

#463 By tramadol dosage for humans (222.247.152.198) on 2010-08-24 00:55

ain on Tramadol preponderance of such of Free analgesic request online transmitted generic, tramadol for dogs pain, 220905,

#462 By tramadol hcl effects (222.247.152.198) on 2010-08-24 00:54

R4InJZ <a href="http://awmutmwaxank.com/">awmutmwaxank</a>, [url=http://avhmupsebkic.com/]avhmupsebkic[/url], [link=http://egujvesgpfwx.com/]egujvesgpfwx[/link], http://hekbeftcxypm.com/

#461 By lakvlmavfv (91.214.45.63) on 2010-07-24 22:09

n7cx9J <a href="http://hyycaaemqxep.com/">hyycaaemqxep</a>, [url=http://ojchzptxlxlc.com/]ojchzptxlxlc[/url], [link=http://jzbdshqbcxfg.com/]jzbdshqbcxfg[/link], http://mwdsyndsgesd.com/

#460 By peupsroufsh (173.212.206.186) on 2010-07-09 23:21

comment3, ïîèñê ñàìûå ïîïóëÿðíûå çíàêîìñòâà, ñåêñ çíàêîìñòâà â êàìûøèíå, ñàèò çíàêîìñòâà ìîëäîâà, çíàêîìñòâà ïîæèëûõ,

#459 By Aaeblzpf (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:33

comment6, ñàéò çíàêîìñòâà è èíîñòðàíöàìè, çíàêîìñòâî â àçåðáàéäæàíå, çíàêîìñòâà ïî øàõòû, èíòèìíûå çíàêîìñòâà ìàãíèòîãîðñêå,

#458 By Pimpkdeq (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:21

comment2, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà è ðàçâëå÷åíèé â ã ñàðàòîâå è îáëàñòè, çíàêîìñòâî ñ óéãóðêàìè â àñòàíå, çíàêîìñòâà. ïîïóò÷èêè, îìñê èíòèì ñòðèæêè,

#457 By Nbhtmnoa (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:59

comment3, çíàêîìñòâà ìîñêâà ìóñóëüìàíêà, âçðîñëûå çíàêîìñòâà ÷åëÿáèíñê, çíàêîìñòâî ñ àðìÿíñêèìè äåâóøêìè, çíàêîìñòâà ïàâëîâñêèé ïîñàä äåâóøêè,

#456 By Uokdycvy (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:48

comment6, ïîèñê äàãåñòàí çíàêîìñòâà, èíòèì ñêðûòîé êàìåðîé, çíàêîìñòâî àðãàÿø,

#455 By Jemuenpr (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:13

comment3, çíàêîìñòâà ñ ìóæ÷èíàìè èç óëüÿíîâñêà, çíàêîìñòâà â òþìåíè ìîÿ ñòðàíèöà, ñåêñ çíàêîìñòâà â ãîðîäå ìàðêñå,

#454 By Mghkqbbj (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:02

comment4, çíàêîìñòâà ã.êàëóãà, àáó äàáè çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ìåæäóðå÷åíñê,

#453 By Buddgxsp (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:39

comment1, ñàéò çíàêîìñòâà ëîòîøèíî, çíàêîìñòâà vip ïåòåðáóðã, äëÿ çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàíöàìè, çíàêîìñòâà ñ ïàðíÿìè èç ðîññèè,

#452 By Jfqeocea (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:28

comment1, ãîðÿ÷èå ìîëîäûå ñåêñ, çíàêîìñòâî ðîññèÿ îðåíáóðã, èíòèì çíàêîìñòâà ñàéò óêðàèíà, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ â îìñêå,

#451 By Pyclurdy (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:16

comment5, ãðóïîâîé ñåêñ çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ãîðîäà áàðíàóë, çíàêîìñòâà òðàíññåêóàëîâ,

#450 By Dmvwkmtd (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:42

comment1, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè ñ õàáàðîâñêà, áèñåêñóàëüíûå çíàêîìñòâà ñïá, åãîðüåâñê çíàêîìñòâà íàòàøà,

#449 By Doyigpta (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:32

comment4, ñîëèãàëè÷ çíàêîìñòâà, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ãååì, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâñòâåííèöîé, çíàêîìñòâî ëåñáè ïðîñòèòóòêè,

#448 By Qwcvqnkg (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:19

comment1, çíàêîìñòâà ïàâëîâñê âîðîíåæñêàÿ îáë, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ãàëè÷, çíàêîìñòâà äåâóøêè ëàáèíñêà, ïîèñê çíàêîìñòâà ãðîäíî,

#447 By Hiiwilla (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:56

comment1, ñàéòû èíòèì óñëóã ìîñêâà, çíàêîìñòâà â áèéñêå ìàìáà, ñàéòû ïåíçû çíàêîìñòâà,

#446 By Chzexpse (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:45

comment6, çíàêîìñòâà â ãîðîäå ñîðòàâàëëà, çíàêîìñòâà ñ áîãàòûìè ìóæ÷èíàìè èíîñòðâíöàìè, çíàêîìñòâà ñî çíàìåíèòîñòÿìè ðîññèÿ, íàëü÷èê öåëü çíàêîìñòâà ñåêñ,

#445 By Behtxavc (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:23

comment2, îìñê ãîðîä 55 çíàêîìñòâî, óêðàèíà íèêîëàåâñêàÿ ïåðâîìàéñê èíòèì óñëóãè, çíàêîìñòâà ãîðîäà êîìñîìîëüñê íà àìóðå,

#444 By Lsjiwvhw (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:11

comment4, çíàêîìñòâà ìîñêâà ìóæ÷èíû, çíàêîìñòâà ñíã óçáåêèñòàí, èíòèì çíàêîìñòâà êàìåíñê øàõòèíñêèé,

#443 By Orpobcif (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:48

comment1, ñàéòû èíòèìíûõ çíàêîìñòâ ìîñêâà, çíàêîìñòâà ã.ðèãà, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà âîëîêîëàìñê, äîíåöê äåâóøêè ñåêñ èíòèì,

#442 By Bqgrgqoy (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:26

comment5, çíàêîìñòâà â ùåëêîâî, çíàêîìñòâà óëüÿíîâñê îëüãà, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè èç òàäæèêèñòàíà, ìàìáà çíàêîìñòâà ðàçíîå,

#441 By Ityzhgcq (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:14

comment5, ñåêñ èíòèì çíàêîìñòâà âñòðå÷è òàéíûå ñâèíã àíàäûðü, â êîíòàêòå çíàêîìñòâà ïðèâåò, èíòèì çíàêîìñòâà ðåñïóáëèêà èíãóøåòèÿ,

#440 By Xwokemnp (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:03

comment1, çíàêîìñòâà íàáåðåæíûå, çíàêîìñòâà ãîðîäà ìóðìàíñêà, ýêñïðåññ çíàêîìñòâà â,

#439 By Ixxiygni (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:41

comment6, êîíòàêòû çíàêîìñòâî êîòëàñ, èíòèì çíàêîìñòâà êàìûøëîâ, àëåêñàíäðîâñê ñàõàëèíñêèé çíàêîìñòâà äåâóøêè,

#438 By Dkvodkoh (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:18